Sök
Stäng denna sökruta.

NOxOFF reducerar kväveföroreningar i luften

6 700 människor dör varje år i Sverige på grund av luftföroreningar. Den största källan till föroreningarna är utsläpp eller avgaser från biltrafik, men även utsläpp från energiproduktion, sjöfart och arbetsmaskiner bidrar. Nu introducerar vi NOxOFF som reducerar de farliga kväveföroreningarna och skapar en renare luft.

Kväveoxider, NOx, kommer från förbränning av fossila bränslen. De irriterar luftvägarna och förhöjda halter av NOx ökar risken för bland annat astmaanfall. När du blir exponerad för NOx under längre tid ökar risken för både stroke, cancer, andningsbesvär och hjärt- och lungsjukdomar.

Stockholm city centre with Old Town and Central bridge with morning traffic
I Sverige dör 6 700 människor varje år på grund av förorenad luft. Den största källan till detta är avgaser från biltrafik.

De sammanlagda negativa hälsoeffekterna kostar samhället nästan 168 miljarder kronor varje år, enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Nu introducerar vi NOxOFF, som med hjälp av UV-ljus omvandlar de farliga kväveoxiderna till ofarliga ämnen som sedan regnet sköljer bort. På så sätt kan våra produkter hjälpa till att minska de farliga luftföroreningarna och skapa en renare miljö.

Så fungerar NOxOFF

NOxOFF är en genomskinlig lösning som innehåller ämnet titandioxid (TiO2). När titandioxiden reagerar med solens UV-strålar sker en reaktion som kallas fotokatalys. I denna reaktion omvandlas NOx till nitrat (salter), vatten och koldioxid. Regnet sköljer sedan bort ämnena.

NOx_illustration
Solens UV-ljus aktiverar titandioxiden. Den hydroxid som bildas kapslar in kväveoxiden och omvandlar den till vatten, nitrit (salter) och koldioxid som sedan sköljs bort med regnet.

NOxOFF har också en impregnerande effekt. Det gör att regnvattnet tar med sig både smutsen och partiklarna. Detta bidrar till att minska påväxt av organiskt material som till exempel mossa och lavar på betongytan.

Vi sprejar NOxOFF direkt på de prefabricerade betongelementen i våra fabriker enligt våra säkerhetsrutiner. Produkterna kommer sedan färdiga för montage till byggarbetsplatsen.

Långtidsverkande effekt på omålade betongytor

Lösningen som vi sprejar på blir integrerad i betongen och försvinner inte med normalt slitage. Därför passar NOxOFF utmärkt på råa omålade betongytor som blir exponerade för solljus, till exempel:

NOxOFF i projektet Hasselbacken i Stenungsund

I Stenungsund i södra Bohuslän har det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem satsat på att bygga 81 smålägenheter i  bostadsområdet Hasselbacken. 

I projektet testar Stenungsundshem NOxOFF på balkongerna. 

Hasselbacken_5
Balkonger på Hasselbacken i Stenungsund.

NOxOFF är ISO-testat och verifierat. Testerna visar att NOxOFF reducerar halterna av kväveoxider på ett effektivt sätt. 

Scroll to top