Ring oss: 0104 50 50 00

Miljöinfo om produkter

På Thomas Betong AB arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14 001 och vårt förbättringsarbete revideras årligen av en extern part. Nyförvärv och nyetableringar lyfts kontinuerligt in vid kommande externrevision inom ramen för vårt multisite-certifikat.

 

Vi bedriver ett aktivt arbete med att minska våra produkters miljöpåverkan och information kring våra produkters påverkan finns i Byggvarudeklarationerna. Det är även viktigt för oss att vara registrerade och uppdaterade i olika miljöbedömningssystem, därför finns våra produkter registrerade i BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus samt Svanens Husproduktsportal. 

Se detaljer här under miljöbedömningssystem.

 

För fabriksbetong finns ingen harmoniserad standard varför CE- märkning inte är möjlig eller nödvändig. Produktionen av färsk betong är certifierad, vilket är ett kvitto på att våra produkter uppfyller alla aktuella krav i de nationella standarderna SS-EN 206 och SS 137003:2015.

 

Våra prefabricerade produkter är CE-märkta, plattbärlagselement enligt SS-EN 13747 och väggelement (Skalvägg, Massivvägg och Halvsandwichvägg) enligt SS-EN 14992.