Ring oss: 0104 50 50 00

LCA och EPD

Vad är en Livscykelanalys (LCA)?

 Circular Economy Thomas Concrete Group LCA

Livscykelanalys (LCA) är en etablerad metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livslängd. En LCA ger kunskap och information som kan användas för att prioritera och fokusera miljöarbetet, för produkt och processutveckling.

 

I byggbranschen beräknas miljöpåverkan från alla skeden under livslängden, råmaterialutvinning, tillverkning av byggmaterial, byggprocessen, drift och underhåll och slutskede och återvinning.

 

Livslängden som analyseras ska vara samma som den livslängd som byggherre eller byggnorm kräver och som oftast är mer än 100 år.

 

Jämför inte äpplen med päron

För att jämföra och utvärdera alternativa byggnadsutformningar, byggnadsverk eller material måste alla alternativ som ska jämföras uppfylla samma krav på prestanda, funktion och livslängd.

 

Det finns ett antal LCAer på byggnader och betonghus. Inte alla studier uppfyller standardernas krav på transparens och neutralitet.

 

Resultatet av en LCA används för att ta fram en EPD (Environmental Product Declaration).

 

Det finns även andra hållbarhetsaspekter, biologisk mångfald och kemiskt innehåll som hanteras av bland annat certifierings- och bedömningssystem

 

Read more Thomas Concrete Group  LÄS MER

Livscykeln – sanningen om stommaterialen. Thomas arrow Light green 
Mellanrum 2017, Roger Andersson

 

Energi och klimateffektiva byggsystem Miljövärdering av olika stomalternativThomas arrow Light green
SP 2015, Eva-Lotta Kurkinen, Joakim Norén, Diego Penaloza, Nadia Al-Ayish, Otto During

 

Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner
Kontorbygning - 4, 8 og 16 etasjer.
 Thomas arrow Light green

Østfoldforskning 2019, Anne Rønning, Kjersti Prestrud, Lars G. F. Tellnes, Simon Saxegård, Simen S. Haave, Magne Lysberg

 

Minskad klimatpåverkan från nybyggda flerbostadshus. LCA av fem byggsystem. UnderlagsrapportThomas arrow Light green
Martin Erlandsson, Tove Malmqvist, Nicolas Francart, Johnny Kellner
Oktober 2018.Ett samarbete mellan KTH, IVL Sveriges Byggindustrier och medvenkarde bolag

   

Vad är en EPD?

(Environmental Product Declaration), miljövarudeklaration

 

EPD Thomas Concrete GroupEn EPD, på svenska miljövarudeklaration, är en redovisning av miljöprestanda för en produkt. Deklarationen är tredjeparts granskad, verifierad och registrerad i ett EPD system.

 

Den behöver inte omfatta alla skeden under byggnadens livscykel. Vilka skeden som omfattas framgår av EPDn. EPDn säger inte alltid något om produktens livslängd eller funktion, som är viktiga parametrar vid en bedömning av en byggnads miljöpåverkan.

 

Etablerade metoder för LCA och EPD

Det finns europeiska och internationella standarder för LCA och EPD. Bland annant:

  • EN 15978, en europeisk standard för byggnader
  • EN 15643-5, en europeisk standard för anläggning
  • EN 15804, en europeisk standard för byggprodukter
  • ISO 21930, en internationell standard för byggprodukter
  • EN 16757, en europeisk standard för betong

 

Europeiska standarder  Thomas arrow Light green

Internationella standarder Thomas arrow Light green

 

open position

Så här arbetar vi med LCA och EPD

 

Vi erbjuder EPDer för produkter och projekt för att öka transparensen och ge våra kunder och branschen möjlighet att göra mer hållbara val. Vi arbetar också proaktivt gentemot materialleverantörer och efterfrågar på EPD på våra råmaterial.

 

På Thomas Betong, erbjuder vi idag EPDer för flera av våra produkter som alla är registrerade i ett av de etablerade EPD-systemen. Du hittar EPD för Thomagrön® här eller på EPD Norge.

 

Vi deltog i Riksbyggens projekt Brf Viva där, baserat på LCA av olika material, betong valdes som stommaterial. Läs mer om Riksbyggens projekt Brf Viva Thomas arrow Light green

 

På hela Thomas Concrete Group har vi sedan länge arbetat med livscykelanalyser för att ta reda på miljöpåverkan i alla skeden under betongens livscykel. Vi kan då prioritera och fokusera vårt hållbarhetsarbete, både i vår egen verksamhet, hos våra leverantörer och under hela betongkonstruktionens livslängd.