Ring oss: 0104 50 50 00

Miljöinfo om produkter

Thomas Betong AB arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14 001 och vårt förbättringsarbete revideras årligen av en extern part. Nyförvärv och nyetableringar lyfts kontinuerligt in vid kommande externrevision inom ramen för vårt multisite-certifikat.

 

Våra produkter finns registrerade i Basta vilket innebär att de uppfyller kriterierna för giftfrihet som är grundförutsättning för ett hållbart byggande. Vi har även ett aktivt arbete med att minska våra produkters miljöpåverkan och information om våra produkters påverkan finns i Byggvarudeklarationerna. Produkterna är bedömda som Rekommenderade i Byggvarubedömningen.

 

För fabriksbetong finns ingen harmoniserad standard varför CE- märkning inte är möjlig eller nödvändig. Produktionen av färsk betong är certifierad, vilket är ett kvitto på att våra produkter uppfyller alla aktuella krav i de nationella standarderna SS-EN 206 och SS 137003:2015.

 

Våra förtillverkade produkter är CE-märkta, plattbärlagselement enligt SS-EN 13747 väggelement (skalvägg) enligt SS-EN 14992.