Ring oss: 0104 50 50 00

Betong är ett hållbart material

Hållbarhet handlar om att hålla i längden och att balansera och väga samman de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 

 

 

 HÅLLBARHETSASPEKTERNA

Ekonomi

Miljö

Sociala

 

Det byggs och kommer behöva byggas och underhållas vägar, broar, tunnlar, vattenreningsverk, kraftverk bostäder, skolor, sjukhus, kontor, etc. Men att bygga och att underhålla byggnadsverk påverkar miljön. Alla byggmaterial har miljöpåverkan.

 

Detta är det klassiska dilemmat mellan de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna – tillgodose behovet av boende, mobilitet, el- och vattenförsörjning etc. – och de miljömässiga aspekterna – resursanvändning, påverkan på miljö och klimat och biologisk mångfald etc.

 

noun quotation 1568876 blue
”Hållbart byggande för tankarna till en konstruktion som ska vara hållbar, det vill säga klara en viss belastning och användning över tid utan att gå sönder. Det handlar också om att leva på ett sätt som inte tömmer ut naturresurser och i längden ödelägger klimat och miljö. Hållbart byggande är med andra ord mycket mer än robusta material och en hållfast konstruktion, även om det är sannolikt både ekonomiskt och ekologiskt mer fördelaktigt att satsa på byggnader som används i många år, än att riva och bygga nytt med korta intervall.” 

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) Thomas arrow Light green

 

Behov av byggande finns och kommer att finnas

Behovet av nya bostäder och infrastruktur är stort inte bara globalt utan även i Sverige. Enligt Boverkets senaste prognos behöver Sverige 640 000 nya bostäder under tioårsperioden 2018–2027, eller cirka 64 000 nya bostäder per år till 2027. 

Samtidigt ska en rad stora infrastrukturprojekt som Förbifarten och utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm, Västlänken i Göteborg och Ostlänken mellan Göteborg och Stockholm genomföras.

 

Betong är en förutsättning för att detta ska byggas långsiktigt hållbart.

 

Maximera och minimera  

Hållbart byggande handlar om att maximera fördelarna, funktion och prestanda och miniminera den negativa påverkan under byggnadsverkets hela livstid.

 

 Minimera Maximera Thomas Concrete Group

 

Rätt material på rätt plats

För tillfället finns det en tendens att ett visst byggmaterial föreskrivs i ett tidigt skede i ett projekt. Det är inte bara fel, det hämmar också utvecklingen.

 

Politik, regelverk och byggherrar ska i stället ställa materialneutrala krav. Krav som är funktions- och livcykelbaserade, gärna höga krav. Materialtillverkarna kommer då på lika villkor fortsätta utveckla nya innovativa och klimatoptimerade produkter. Och marknaden kommer då att välja det bäst lämpade materialet. Alla material har sina fördelar och sina nackdelar. De olika materialen ska användas där de gör bäst nytta och bäst bidrar till långsiktigt hållbart byggande.

 

Bedöma och besluta 

Byggandets miljöpåverkan ska bedömas utifrån byggnadsverkets funktion och prestanda och ur ett livscykelperspektiv.

 

För att kunna avgöra om ett visst byggmaterial är hållbart måste de ekonomiska, de sociala och de miljömässiga aspekterna som materialet medför över hela byggnadsverkets livstid utvärderas och vägas samman.

 

Boverkets och Trafikverkets regerverk ställer minimikrav på funktion och prestanda. Byggherrar och fastighetsägare kan, ska och ställer ofta andra och högre krav som kompletterar det styrande regelverket. Det kan tex vara på miljöpåverkan, högre krav på livslängd, brand och buller.

 

För att hantera dessa krav används livscykelanalyser (LCA)  Thomas arrow Light green  och olika certifierings- och bedömningssystem Thomas arrow Light green

 

 Thomas Concrete Group Sustainability 7

 

Betong är ett hållbart byggmaterial

Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Betong har många egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande.

 

Riksbyggen har i sitt projekt Brf Viva i Göteborg baserat på bland annat livscykelanalyser av olika byggmaterial, aktivt valt betong som stommaterial och visat på att betong är ett hållbart byggmaterial.

 

noun quotation 1568876 blue

”Det är mycket hedrande att Brf Viva utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards. Vinsten är ett kvitto på det arbete som vi på Riksbyggen och alla våra samarbetspartners lagt ned för att skapa ett unikt bostadsprojekt där många lösningar inom hållbarhetsområdet testats för första gången”

Michael Ekberg, regionchef på RiksbyggeThomas arrow Light green

 

Read more Thomas Concrete Group  LÄS MER

När livslängd och underhåll räknas Thomas arrow Light green
Tidskriften Betong 4-18. Margareta Redlund Laninge. 

 

Livscykeln – sanningen om stommaterialen. Thomas arrow Light green 
Mellanrum 2017, Roger Andersson

 

Energi och klimateffektiva byggsystem Miljövärdering av olika stomalternativThomas arrow Light green
SP 2015, Eva-Lotta Kurkinen, Joakim Norén, Diego Penaloza, Nadia Al-Ayish, Otto During

 

Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner
Kontorbygning - 4, 8 og 16 etasjer.
 Thomas arrow Light green

Østfoldforskning 2019, Anne Rønning, Kjersti Prestrud, Lars G. F. Tellnes, Simon Saxegård, Simen S. Haave, Magne Lysberg

 

Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus LCA av fem byggsystemThomas arrow Light green
Sveriges Byggindustrier 2018, Tove Malmqvist, Martin Erlandsson, Nicolas Francart, Johnny Kellner

 

Emission Omissions: Carbon accounting gaps in the built environment.  Thomas arrow Light green
© 2019 International Institute for Sustainable Development
Seton Stiebert, Daniella Echeverría, Philip Gass, Lucy Kitson

 

Betong är ett beständigt material med lång livslängd som kräver ett minimum av underhåll och som tål de tuffaste utmaningar, om det så gäller fukt, brand, buller, eller extrema väder. Betong har en hög termisk tröghet, vilket innebär att temperaturen i ett betonghus är stabil även när yttertemperaturen varierar. Betongens höga täthet innebär även att värmeförluster är minimala. Vilket resulterar i en låg energiförbrukning, utan extra behov av uppvärmning eller kylning. Detta sparar pengar och minimerar påverkan på miljön under byggnadsverkets hela livstid.

 

arrow blue Absorberar CO2

Betong absorberar CO2 under hela sin livstid. Det är helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper. Kolla runt omkring dig, alla exponerade betongkonstruktioner hjälper till att reducera mängden CO2 i vår atmosfär. Upp till 20 % av CO2 utsläppen från livscykeln av betong återfångas under betongens livstid.

arrow blue 100% återvinningsbart

Betong är anpassat för en cirkulär ekonomi, eftersom krossad betong kan återanvändas som ballast i ny betong eller tex användas i bärlagret vid vägbyggnationer. Krossad betong absorberar dessutom CO2 ännu snabbare.

arrow blue Håller i längden, står emot slitage

Betong har använts som byggnadsmaterial i flera tusen år, tack vare dess beständighet och oändliga möjligheter till varierande syften. Rätt konstruerade betongbyggnader håller under mycket lång tid, med minimalt underhåll.

arrow blue Närproducerat

Betong tillverkas alltid nära byggarbetsplatsen, med lokala råvaror, vilket leder till korta transportsträckor.

arrow blue Energieffektivt

Betong har en hög termisk tröghet, vilket innebär att temperaturen i ett betonghus är stabil även när yttertemperaturen varierar. Betongens höga täthet innebär även att värmeförluster är minimala. Vilket resulterar i en låg energiförbrukning, utan extra behov av uppvärmning eller kylning.

arrow blue Brinner inte

Betongbyggnader har god brandsäkerhet eftersom betong inte kan antändas. Dessutom släpper betongen inte ifrån sig giftiga gaser vid kontakt med eld. Betonghus är därmed säkra för brandmän i släckningsarbetet och hindrar totalförstörelse av fastigheter.

arrow blue Möglar inte

Betong är ett oorganiskt och naturligt vattenresistent material, vilket innebär att det inte kan mögla eller ruttna. Betong förstörs därmed ej av vattenläckage eller klimatförändringar vilket kan leda till ökad risk för översvämning, stormar och stora regnmängder.

arrow blue Skapar god boendemiljö

Betong har extremt bra isoleringsegenskaper, vilket skapar lugna och tysta inomhusmiljöer för dig att vistas i. Du kommer bli mindre störd från trafiken utanför och dina närmaste grannar.

 
Pantheon Thomas Concrete GroupDet finns få byggmaterial vars egenskaper är så väl dokumenterade som betong, både genom erfarenhet och lång tids användning.

 

 

 

 

 

Read more Thomas Concrete Group  LÄS MER

CO2 uptake in cement containing products Background and calculation models for IPCC implementationThomas arrow Light green
Håkan Stripple Christer Ljungkrantz Tomas Gustafsson Ronny Andersson

 

Betong sparar energi. Betong — ett hållbart, lufttätt material som kan lagra energi och ger förutsättningar för energieffektiv drift  Thomas arrow Light green
2015. Svensk Betong.

 

Trög betongstomme minskar energianvändningen och möjliggör fördröjning av effektuttagThomas arrow Light green
Anders Rönneblad, tekn lic, Cementa AB, Malmö, och Kajsa Byfors, projektledare, Svensk Betong, Stockholm. Bygg & teknik 7/12 53

 

Betong begränsar bränder.  Thomas arrow Light green
Mars 2018. Svensk Betong

 

Betong uppfyller kraven för högsta brandsäkerhetsklassThomas arrow Light green
svenskbetong.se

 

Betong påverkas inte av fukt  Thomas arrow Light green
svenskbetong.se

 

Betong ger god ljudmiljö inomhus.  Thomas arrow Light green
Mars 2018. Svenska Betong

 

Betong och koldioxid Thomas arrow Light green

Även om betong har många egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande, har betong också miljöpåverkan. Den beror framförallt på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlen i betong.

 

Betongbranschen i Sverige har som målsättning att all betong ska vara klimatneutral senast 2045 och att klimatneutral betong ska finnas på marknaden senast 2030. Arbetet fortskrider under projetet Betonginitiativet. Läs mer på https://betonginitiativet.se Thomas arrow Light green.

 

open position

 

Vi Team Thomas bidrar aktivt till hållbart samhällsbyggande.

Vår ambition är att vara ledande inom vår industri på att leverera hållbara produkter och tjänster. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och öka materialets livslängd, funktion och prestanda. Vi driver utvecklingen mot klimatneutral betong.

Vi är Specialisterna på betong.