Ring oss: 0104 50 50 00

NOxOFF – för reducering av kväveföroreningar i luft

6 700 människor dör varje år i Sverige på grund av luftföroreningar. Den största källan till föroreningarna är utsläpp eller avgaser från biltrafik, men även utsläpp från energiproduktion, sjöfart och arbetsmaskiner bidrar. Nu introducerar vi NOxOFF som reducerar de farliga kväveföroreningarna i luften. 

 

Kväveoxider, NOx, kommer från förbränning av fossila bränslen. De irriterar luftvägarna och förhöjda halter av NOx ökar risken för bland annat astmaanfall. Om man exponeras för NOx under längre tid ökar risken för både stroke, cancer, andningsbesvär och hjärt- och lungsjukdomar.

 

Stockholm 800x600

 I Sverige dör 6 700 människor varje år på grund av förorenad luft. Den största källan till detta är avgaser från biltrafik.

 

De sammanlagda negativa hälsoeffekterna kostar samhället nästan 168 miljarder kronor varje år, enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs studien här: Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år - IVL.se

 

Nu introducerar vi NOxOFF, som med hjälp av UV-ljus omvandlar de farliga kväveoxiderna till ofarliga ämnen som sedan sköljs bort med regnet. På så sätt kan våra produkter hjälpa till att minska de farliga luftföroreningarna och skapa en renare miljö.

 

Klicka här för att ladda ner produktblad.

 

 

Så fungerar NOxOFF

NOxOFF är en genomskinlig lösning som innehåller ämnet titandioxid (TiO2). När titandioxiden reagerar med solens UV-strålar sker en reaktion som kallas fotokatalys. I denna reaktion omvandlas NOx till nitrat (salter), vatten och koldioxid, som sedan sköljs bort med regnet.

NOx illustration 1

Solens UV-ljus aktiverar titandioxiden. Den hydroxid som bildas kapslar in kväveoxiden och omvandlar den till vatten, nitrit (salter) och koldioxid som sedan sköljs bort med regnet.

 

NOx illustration 2

 

NOxOFF har också en impregnerande effekt. Det gör att regnvattnet tar med sig både smutsen och partiklarna. Detta bidrar till att minska påväxt av organiskt material som till exempel mossa och lavar på betongytan.

 

NOxOFF sprejas direkt på de prefabricerade betongelementen i våra fabriker enligt våra säkerhetsrutiner och kommer färdiga för montage till byggarbetsplatsen.

 

 

Långtidsverkande effekt på omålade betongytor

Lösningen som sprejas på och integreras i betongen och försvinner inte med normalt slitage. Därför passar NOxOFF utmärkt att användas på råa omålade betongytor som exponeras för solljus, till exempel:

 

Klicka för att läsa om projektet Hasselbacken i Stenungsund, där byggentreprenören TM2 och Stenungsundshem är med i ett pilotprojekt med NOxOFF.

Hasselhöjden Stenungsund

NOxOFF applicerat på balkonger i projektet Hasselhöjden i Stenungsund. 

 

NOxOFF är ISO-testat och verifierat. Testerna visar att NOxOFF reducerar halterna av kväveoxider på ett effektivt sätt. 

 

Här kan du läsa sammanfattningen av de genomförda testerna.